Disclaimer

Artikel 1 : Algemeen

Deze website werd ontworpen en wordt beheerd door Belisol (Group A NV), Luikersteenweg 254 te 3500 Hasselt - BE 0417.514.724.

De bezoeker van deze website accepteert stilzwijgend de algemene voorwaarden hieronder.

Artikel 2 : Inhoud

Belisol besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Belisol niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Belisol verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Belisol onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Belisol niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Belisol geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Belisol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Artikel 3 : Auteursrecht

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items vallen onder de bescherming van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases, enz…. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier ook, zijn streng verboden, tenzij er voorafgaandelijk toestemming voor gegeven is door de eigenaar van de Belisol-site. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.Belisol geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Artikel 4 : Privacy

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Belisol geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming deze persoonsinformatie te verwerken.De bekomen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Belisol, Luikersteenweg 254 te 3500 Hasselt. Alle gegevens worden door Belisol verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. Belisol kan deze gegevens tevens aanwenden voor secundair gebruik voor door Belisol zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de Belisol-site. Belisol verleent zich het recht om gebruik te maken van cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de site of voor administratieve doeleinden. De cookie kan niet gelezen worden door een ander dan diegene die de cookie aangemaakt heeft. U kan uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies aangemaakt worden of instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Artikel 5 : Controle van uw privécommunicatie

Belisol behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten.

Artikel 6 : Schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Artikel 7 : Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Belisol, de bedrijfsnamen en -logo's) zijn beschermde handelsmerken.

Artikel 8 : Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Belisol-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Belisol behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.