Wedstrijdreglement 2022

Wedstrijdreglement 2022

Deel jouw #belisol45 en win één van de 45 Belisol verjaardag prijzen.

Algemeen

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door group a nv, gevestigd te Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0417.514.724. Door deel te nemen aan de wedstrijd, georganiseerd door Organisator op Facebook en Instagram aanvaardt de deelnemer dat dit wedstrijdreglement van toepassing is.

2. Deze wedstrijd is noch gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook / Instagram, noch geassocieerd met Facebook/ Instagram.

3. De Organisator kan om Organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of kennisgeving achteraf.

4. De volledige kosten voor de deelname (internetverbinding,…) aan de wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator.

5. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de Organisator zelf beslist worden. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk.

Periode en spelregels

6. De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van: de personeelsleden, medewerkers en bestuurders van de Organisator, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of de uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen. Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor hebben gekregen. Op vraag van de Organisator moeten minderjarigen een schriftelijke bevestiging van die toestemming bezorgen.

7. De wedstrijdperiode loopt gedurende 45 dagen van 16 mei 2022 tot en met 29 juni 2022. Deelnames buiten deze periode worden bijgevolg uitgesloten. Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer binnen voornoemde periode een foto van de Belisol verjaardagsvlaggen in gebruik (bij voorkeur voor het raam) op zijn/haar eigen Facebook / Instagram feed of stories plaatsen en bij voornoemde foto de volgende hashtag: #belisol45.

Het is belangrijk dat de deelnemer blijft voldoen aan voornoemde twee voorwaarden tot na de bekendmaking van de winnaars zodat de Organisator in staat is om na te gaan of een deelname voldoet aan bovenstaande vereisten. Deelnemers kunnen meermaals deelnemen maar kunnen slechts één prijs winnen.

8. Deelnemers die het wedstrijdreglement niet naleven, kunnen zonder verwittiging uitgesloten worden van de wedstrijd door de Organisator.

Winnaars en prijs

9. Er zullen in totaal 45 winnaars zijn. Uit alle geldig deelnemende foto’s zal de Belisol jury, samengesteld door de Organisator, de 45 leukste winnaars kiezen. De Belisol Jury let bij de beoordeling vooral op de creativiteit en sfeer van de foto. De uitspraak van de jury is onherroepelijk: ze kan onder geen beding worden betwist noch kan erover worden gecorrespondeerd, in welke vorm dan ook.

10. De te winnen prijzen zijn:

11. De winnaars worden wekelijks en ten laatste in de week van 4 juli 2022 persoonlijk, per privébericht op Facebook / Instagram, verwittigd en gecontacteerd om op dat moment ook een regeling te treffen om de prijs te kunnen bezorgen. Indien de winnaar niet antwoordt binnen 14 dagen, gaat de Organisator ervan uit dat de winnaar de prijs weigert. In dat geval zal een nieuwe winnaar aangeduid worden conform de criteria in artikel 9 van dit reglement.

12. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs is niet overdraagbaar, hij wordt toegekend aan de winnaar. Prijzen worden niet omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald.

Privacy en persoonsgegevens

13. Ingevolge de deelname aan deze wedstrijd krijgt de Organisator de door de deelnemer geposte foto en de eventueel openbare gegevens op de Facebook / Instagram pagina van de deelnemer te zien. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de deelname aan de wedstrijd te verifiëren, na te gaan of de deelnemer voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, de winnaars te bepalen en de winnaars te contacteren. De Organisator neemt deze gegevens niet op in haar eigen bestanden. De privacyvoorwaarden van Facebook / Instagram zijn bijgevolg van toepassing op deze gegevens.

14. Teneinde de winnaars toe te laten hun prijs te ontvangen, zal de Organisator de winnaars vragen om volgende gegevens te geven: adres en telefoonnummer. Deze gegevens zal de Organisator tijdelijk opnemen in haar bestanden. Deze persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig voor een bezorg of contactmoment, het bezorgen van de prijs en het beantwoorden van eventuele vragen daaromtrent. De binnen de groep van ondernemingen waartoe de Organisator behoort benoemde functionaris voor de gegevensbescherming, is te contacteren via gdpr@group-a.com. Voorts zal de Organisator, in het kader van het gebruik van de ‘ ingestuurde’ foto’s zoals beschreven in artikel 19, in haar bestanden registreren welke foto van welk Facebook / Instagram account afkomstig is zodat zij, ingeval zij toestemming wenst te vragen voor een ander gebruik van de foto’s dan het gebruik omschreven in voornoemd artikel, zij de deelnemer voor dat doeleinde kan contacteren per privé bericht via Facebook / Instagram.

15. Om ervoor te zorgen dat de gegevens van deelnemers worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden de verstrekte persoonsgegevens opgeslagen in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Bovendien is het personeel van de Organisator op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van persoonsgegevens.

16. De persoonsgegevens van deelnemers worden in geen geval doorverkocht aan derden. Met het oog op een kwalitatieve dienstverlening, kunnen de gegevens in het kader van de doeleinden vermeld onder punt 14 gedeeld worden met: derde partijen om de verwerking uit te voeren in naam van de Organisator en uitsluitend conform diens instructies (bv. bezorgingsdienst). Dienstverleners waarnaar persoonsgegevens worden overgedragen, zijn gebonden door specifieke overeenkomsten en zijn ertoe gehouden persoonsgegevens veilig te bewaren en correct te behandelen.

17. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om de Organisator in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk zijn persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. De deelnemer moet zijn verzoek per mail richten tot de Organisator via info@belisol.be of per post via het adres vermeld onder punt 1.

Videos, auteurs- en portretrechten

18. Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en verzekert dat hij beschikt over alle rechten. Waar relevant, garandeert de deelnemer dat hij/zij de toestemming van de op de video afgebeelde herkenbare persoon of personen bezit om hun portret vast te leggen, te reproduceren en de video waarop ze staan te gebruiken voor onderhavige wedstrijd en toestemming heeft verkregen voor het verder gebruik door de Organisator zoals beschreven in artikel 19.

19. Deelnemers behouden hun auteursrecht op de winnende en niet-winnende videos, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook/ Instagram, maar verlenen de Organisator het wereldwijde recht om gedurende de duurtijd van het auteursrecht op de video: zonder vergoeding en zonder naamsvermelding van de auteur, de deelnemende videos te mogen vastleggen, bewerken, reproduceren, integreren in andere werken en in bewerkte of onbewerkte vorm te gebruiken en bekend maken aan het publiek in welke vorm ook op de websites van de Organisator en de sociale media kanalen van de Organisator, dit voor de commerciële-, marketing- en promotionele doeleinden van de Organisator met betrekking tot de Belisol producten. Ingeval de Organisator de foto’s hetzij voor andere doeleinden wil gebruiken, de foto’s in een andere vorm wil gebruiken of via andere kanalen wenst te gebruiken en bekend te maken aan het publiek dan hierboven vermeld, zal zij hiervoor de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de deelnemer die de video indiende nodig hebben en in dat verband de deelnemer contacteren.

Aansprakelijkheid en geschillen

20. Noch de Organisator, noch Facebook / Instagram zijn aansprakelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. Verder kunnen druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

21. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij/zij publiceert. Elke deelnemer vrijwaart de Organisator van elke schadevergoedingsvordering en/of boete waartoe zij kunnen worden aangesproken of veroordeeld wegens inbreuken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en/of schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de door de deelnemer gepubliceerde video.

22. De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.